Solo Exhibition “TEMPORARY PERMIT for PERMANENT STAY” ArtPlace TLV

Solo Exhibition “TEMPORARY PERMIT for PERMANENT STAY” ArtPlace TLV

12/05/2022 – 04/06/2022

רישיון זמני לישיבת ביקור *
איציק שאול
אוצר : גסטון צבי איצקוביץ

איציק שאול מציג תערוכת יחיד ראשונה בשם רישיון זמני לישיבת ביקור . תערוכה זו באה לצד פרסום ספרו של שאול
הנושא אותו שם , שיצא לאור לפני כשנה. הספר מסכם מפגש צילומי ייחודי , בן שבע שנים , עם מבקשי המקלט
בישראל.
בחירת העבודות לתערוכה מתייחסת למספר סוגיות שבהן שאול עוסק: מגורים, ארעי ות , מוות, משפחה, קהילה , פולחן
דתי ותרבות.
שאול ניגש לעבודת התיעוד שארכה שנים ,במסירות ורגישות הן ברמה האישית והן בגישתו הצילומית. הוא עסק בכל
אחד מהמרכיבים של פסיפס החיים המורכב של אוכלוסייה זו שמצד אחד חיה חיי הישרדות ומצד שני מנסה לקיים
חיים נורמטיביים.
שאול מצלם נוכחות אנושית ואת היעדרה, אולם , למעשה , אין הבדל בין השתיים. זאת משום שבהיעדר – בולטים
סימנים אנושיים היוצרים את ״הנוכח הנעלם״. עם זאת, כאשר קיימת נוכחות אנושית , אנו יודעים שהיא לא באמת
נראית משום שהחברה הישראלית מעדיפה שלא לראות אותה ומשום כך – הם הופכים להיות לנוכחים נעלמים.

*שם הספר בעברית מתייחס לרשיון מסוג 2 (א) 5, המסדיר את חוקיות שהייתם של האוחזים בו בישראל , אך אינו
מהווה רישיון לעבודה

There are no comments